Home MFN News Items Novotek AB: Delårsrapport januari – mars 2021
,

Novotek AB: Delårsrapport januari – mars 2021

Delårsrapport Januari – mars 2021

* Rörelseintäkterna uppgick till 90,5 (81,3) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 8,5 (7,3) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 6,5 (5,0) MSEK.
* Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kronor.
* Orderingången uppgick till 85,4 (85,7) MSEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,6 (17,7) MSEK.

Marknadsläge
Novoteks utveckling under inledningen av 2021 var tillfredställande på de flesta av våra marknader. Intresset för digitalisering som noterats under förra året hos många av våra kunder fortsatte under inledningen av 2021. Kunderna efterfrågar i högre grad lösningar inom inhämtning, överföring samt lagring av data, vilket är ett av Novoteks starkaste områden. Trenden var att mer komplexa lösningar inte växte i samma takt 

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Under första kvartalet har vi förnyat vårt kontrakt med vår viktigaste leverantör GE Digital för en tid av tre år. Vi har fortsatt våra satsningar i UK men har även ökat våra satsningar i Schweiz. Även flera andra initiativ har startats under första kvartalet, alla för att fånga den digitaliseringstrend som är mycket stark inom all tillverkande industri. 

Utsikter
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av det fortsatta Corona-utbrottet. Intresset för investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och ­Corona-utbrottet kommer att påskynda utvecklingen vi sett under 2010-talet. En tydlig trend är dock att större initiativ är mindre intressanta utan det viktigaste är att ta småsteg och se resultat innan man fortsätter. 

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Perioden januari – mars 2021

Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 8,5 (7,3) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 90,5 (81,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 (9,0) procent.  

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars 2021 till 10,6 (17,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 54,8 (53,8) procent.

Likvida medel uppgick till 110,8 (86,2) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen 
Inga specifika händelser efter räkenskapsårets utgång finns att notera.

Personal
Antalet anställda har under perioden januari till mars 2021 ökat med nio personer. Den 31 mars 2021 uppgick antalet anställda till 145 jämfört med 129 föregående år.  

Investeringar
Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2021 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under det första kvartalet 2021 uppgick till 0,0 (0,4) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2021 till 2,8 (2,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,7 (-0,4) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 11,8 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 25,8 (5,4) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2020. 

Finansiella instrument 
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen
17 augusti 2021
Halvårsrapport januari – juni 2021

11 november 2021
Delårsrapport januari – september 2021

17 februari 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2021

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten  ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som ­Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 6 maj 2021

Novotek AB
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj, 2021 kl. 16:00 (CET).

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB
Box 16014
200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447
 


Dokument: Delårsrapport januari – mars 2021

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1193548

Novotek AB / 68 Kvartalsrapport

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1193548  06.05.2021 

Fler mfn_news