Home MFN News Items Novotek AB: Delårsrapport januari – september 2020
,

Novotek AB: Delårsrapport januari – september 2020

Delårsrapport januari – september 2020

* Rörelseintäkterna uppgick till 226,2 (216,8) MSEK, varav 68,0 (66,4) under tredje kvartalet. 
* Rörelseresultatet uppgick till 22,9 (21,1) MSEK, varav 6,4 (6,9) under tredje kvartalet. 
* Resultatet efter skatt uppgick till 16,6 (15,9) MSEK, varav 4,9 (5,4) under tredje kvartalet. 
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,6 (1,5) kronor, varav 0,5 (0,5) under tredje kvartalet. 
* Orderingången uppgick till 221,6 (205,8) MSEK, varav 61,8 (53,2) under tredje kvartalet. 
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,6 (28,4) MSEK, varav 9,9 (8,6) under tredje kvartalet.

Marknadsläge
Tredje kvartalets normala semesterperiod verkade ha förlängts i år. Styrkan i avslutningen av kvartalet var därför svagare än normalt. Dock var den digitala underliggande trenden så pass stark att tack vare vårt fokus och tidigare satsningar lyckades vi parera effekterna. Trenden fortsätter och de flesta av våra kunder fullföljer pågående initiativ. Dock startade få kunder nya större projekt. Skillnaderna beroende på geografi, bransch och applikation var fortsatt stora.  

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet
Som tidigare meddelats förvärvades B+I Automation AG under tredje kvartalet och de har nu även bytt namn till Novotek Switzerland AG. En plan för investeringar och omstruktureringar har sjösatts och skall exekveras under det kommande året.  Vi har även fortsatt våra satsningar i UK och Irland med stöd av vår huvudleverantör GE Digital. Vi har även på gruppnivå lanserat ett antal mera långsiktiga satsningar för att säkerställa att vi skall kunna växa med våra kunder på deras digitala resa.

Utsikter
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av det fortsatta Corona-utbrottet. Intresset för investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna bedöms fortfarande påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda den utveckling vi sett under 2010 talet.

Hantering av COVID-19
Novotek följer löpande utvecklingen av Corona-utbrottet och tidigare vidtagna riktlinjer och åtgärder har fungerat väl. Novotek har ej genomfört korttidspermitteringar eller liknande i något land men har dock erhållit mindre direktstöd, främst nedsättning av arbetsgivaravgifter i Sverige, som totalt uppgår totalt till mindre än 1,0 miljoner kronor. Novoteks finansiella ställning är fortsatt mycket stark, dock är effekterna av Corona-utbrottet fortsatt mycket osäkra och Novotek är beredda att agera givet en förändrad utvecklingen av utbrottet eller effekterna mot vår verksamhet.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Förvärvet Novotek Switzerland AG har bidragit med 4,4 miljoner kronor i rörelseintäkter samt 0,2 miljoner kronor i rörelseresultat. Förvärvskostnader har påverkat rörelseresultatet under tredje kvartalet negativt med 0,5 miljoner kronor.

Perioden juli – september 2020
Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2020 ett rörelseresultat 6,4 (6,9) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor. 
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 68,0 (66,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 (10,4) procent.

Perioden januari – september 2020 
Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2020 ett rörelseresultat 22,9 (21,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,6 (1,5) kronor. 
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 226,2 (216,8) miljoner kronor.  Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 (9,7) procent. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2020 till 43,6 (28,4) miljoner kronor. 
Novotekkoncernen har en soliditet om 56,0 (54,7) procent. 
Likvida medel uppgick till 99,4 (69,4) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal
Antalet anställda har under perioden januari till september 2020 ökat med 13 personer, varav 8 personer hänför sig till förvärvet av Novotek Switzerland. Den 30 september 2020 uppgick antalet anställda till 140 jämfört med 126 föregående år.   

Investeringar
Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2020 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under de tre första kvartalen 2020 uppgick till 0,8 (0,2) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2020 till 7,0 (6,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,5 (18,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 4,3 (19,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,4 (7,5) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2019. 

Finansiella instrument 
Samtliga finansiella tillgångar och skulder, med undantag av villkorad tilläggsköpeskilling, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

18 februari 2021
Bokslutskommuniké januari – december 2020

6 maj 2021
Delårsrapport januari – mars 2021 samt årsstämma

17 augusti 2021
Halvårsrapport januari – juni 2021

11 november 2021
Delårsrapport januari – september 2021

17 februari 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2021

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 10 november 2020

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information  
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som Novotek AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november, 2020 kl. 14:00 (CET).

Novotek AB

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.
Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447
 


Dokument: Novotek delårsrapport q3

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1146938

Novotek AB / 68 Kvartalsrapport

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1146938  10.11.2020 

Fler mfn_news