Home MFN News Items Novotek AB: Halvårsrapport januari – juni 2022
,

Novotek AB: Halvårsrapport januari – juni 2022

Novotek AB: Halvårsrapport januari – juni 2022

Halvårsrapport januari – juni 2022

• Rörelseintäkterna uppgick till 197,9 (199,3) MSEK, varav 91,5 (108,8) under andra kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 15,6 (24,5) MSEK, varav 5,1 (16,0) under andra kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 12,0 (19,1) MSEK, varav 5,0 (12,6) under andra kvartalet.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,1 (1,8) kronor, varav 0,5 (1,2) under andra kvartalet.
• Orderingången uppgick till 185,1 (194,2) MSEK, varav 84,4 (108,8) under andra kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,9 (27,5) MSEK, varav 10,6 (16,9) under andra kvartalet.

Marknadsläge
Novoteks utveckling under första halvåret av 2022 var mycket varierande och efter ett bra första kvartal fick vi avsevärt sämre andra kvartal och framför allt saknades den starka avslutning som vi tidigare sett. Framför allt har flera förskjutningar av större affärer lett till en markant nedgång i försäljning men även har vi sett en sjunkande produktförsäljning i vissa geografier inom automation. Dessutom har de tidigare kommunicerade satsningar som genomförts inom sälj och marknadsföring ännu inte kunnat leverera fullt ut till försäljningen men bidragit med högre kostnader. Sammantaget har detta lett till en vinstförsämring jämfört med andra kvartalet 2021, som dock var mycket starkare i förhållande till andra kvartalet 2020. Utvecklingen är dock inte jämnt fördelad över geografier och industrier.    

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet
Vi har fortsatt våra satsningar för att stärka sälj- och marknadsorganisationen i flera marknader och har lyckats fylla ett antal positioner. Med tanke på den inbromsning som vi sett under kvartalet kommer vi självklart att övervaka situationen noga för att säkerställa att våra satsningar blir lönsamma. Novotek har även under andra kvartalet förstärkt sin styrelse med två starka namn i Sven Kristensson och Peter Rosén, som skänker oss nya perspektiv och erfarenheter som vi behöver på vår tillväxtresa.   

Utsikter
Den makroekonomiska och geopolitiska situationen har påverkat investeringsviljan negativt på kort sikt. Osäkerheten framöver har ökat men på medellång och lång sikt är dock intresset för investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber Security och Industri 4.0 fortsatt starkt.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Perioden april – juni 2022
Novotekkoncernen redovisade för andra kvartalet 2022 ett rörelseresultat på 5,1 (16,0) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (1,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 91,5 (108,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 (14,7) procent. 

Perioden januari-juni 2022
Novotekkoncernen redovisade för första halvåret 2022 ett rörelseresultat på 15,6 (24,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,1 (1,8) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 197,9 (199,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 (12,3) procent. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för första halvåret 2022 till 26,9 (27,5) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,4 (50,4) procent.
Likvida medel uppgick till 119,6 (101,0) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen 
Inga specifika händelser efter periodens utgång finns att notera.

Personal
Antalet anställda har under första halvåret 2022 ökat med 9 personer. Den 30 juni 2022 uppgick antalet anställda till 167 jämfört med 152 föregående år.   

Investeringar
Investeringar under första halvåret 2022 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under första halvåret 2022 uppgick till 0,2 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för första halvåret 2022 till 6,3 (5,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 26,9 (23,1) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 27,7 (23,9) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 8,5 (6,1) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna halvårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering”. Koncernredovisning för Novotek AB har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. 
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, ”Redovisning för juridiska personer”. Moderbolaget tillämpar genom detta samma redovisningsprinciper som koncernen där så är tillämpligt.
De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2021.
 
Finansiella instrument 
Förutom villkorad tilläggsköpeskilling och tillkommande köpeskilling, har Novotek för närvarande inga andra finansiella instrument som värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen utan alla andra finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

10 november 2022
Delårsrapport januari – september 2022

16 februari 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 18 augusti 2022

Novotek AB
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Charlotta Johnsson

Sven Kristensson

Anna Bjelm

Fredrik Larsson

Peter Rosén

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti, 2022 kl. 08:30 (CEST)

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.
Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447


Dokument: Novotek AB halvårsrapport januari – juni 2022

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1422701

Novotek AB / 78 Halvårsrapport

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1422701  18.08.2022 

Fler mfn_news