Home MFN News Items Novotek AB: Kallelse till årsstämma
,

Novotek AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 klockan 17.00 på Novoteks huvudkontor, Höjdrodergatan 18, Malmö.

Endast den formella delen av årsstämman kommer att genomföras. Någon förtäring eller underhållning erbjuds ej.
* För aktieägare som känner oro för smittspridning påminns om möjligheten att delta via ombud. Personer som har befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med COVID-19 bör endast delta via ombud. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida. 
* Novotek kommer erbjuda aktieägare möjlighet att följa stämman digitalt men ej deltaga eller rösta. Mer information kommer finnas på hemsidan i god tid före stämman.

Aktier och röster 
I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster. 

Deltagande i stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 april 2021
– anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 28 april 2021

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 28 april 2021.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-31 69 00, per fax 040-94 76 17, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post: info@novotek.se'
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast 2021-04-23.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande och val av ordförande
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Anförande av verkställande direktören
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.    Beslut om 
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
10.    Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11.    Val av styrelse och styrelseordförande
12.    Val av revisor
13.    Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
14.    Beslut om valberedning
15.    Beslut om ändring av bolagsordningen
16.    Övriga eventuella frågor
17.    Stämmans avslutande     

Förslag till beslut
Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:
Punkt 1    
Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Göran Andersson.

Punkt 8b     
Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2020 lämnas dels med en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie, dels en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie. Totalt 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 10 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 maj. 

Punkt 9-11        
Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB föreslår följande: 
Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. 
Styrelsearvode om totalt 475 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 95 tusen kronor och 95 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. 
Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Claes Lindqvist, Anna Bjelm, Göran Andersson samt Charlotta Johnsson. 
Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

Punkt 12        
Valberedningen föreslår omval av Mazars AB. Revisionsbyrån har meddelat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Bengt Ekenberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.
Vidare föreslås att även Anders O Persson, verksam vid Mazars AB, väljs till revisor.

Punkt 14        
Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende årsstämmans ordförande, styrelse och arvoden samt revisor. Vidare föreslås att bolagets största ägare vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Punkt 15        
På grund av vissa lagändringar förslås ändring av §8 Kallelse och anmälan. 
              Från nuvarande: 
"Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 12.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke" 
              till följande förslag: 
"Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke."  

Övrigt 
Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag hålls tillgänglig hos bolaget samt för nedladdning från bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

Malmö i mars 2021
Styrelsen    

 


Dokument: Kallelse till årsstämma

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1179515

Novotek AB / 62 Kallelse till årsstämma

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1179515  30.03.2021 

Fler mfn_news