Home MFN News Items Novotek AB: Kallelse till årsstämma med ändrat förslag till utdelning
,

Novotek AB: Kallelse till årsstämma med ändrat förslag till utdelning

 

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 klockan 17.00 på Novotek ABs huvudkontor, Höjdrodergatan 18, Malmö

 

Kommentar till kallelsen på grund av den pågående Corona epidemin

Coronavirus utbrottet har påverkat oss alla redan. Novotek har vidtagit alla tillgängliga åtgärder för att både skydda sina medarbetare men även kunna fortsatta upprätthålla verksamheten med möjlighet att göra strategiska investeringar samt kunna fortsätta hjälpa våra kunder att bibehålla sin produktion. Men i dagens läge finns många osäkerheter och det är en balansgång att hitta rätt utdelningsnivå. Givet Novoteks finansiella ställning, bedömer styrelsen i nuläget att en utdelning om 0,75 SEK per aktie vara balanserad. Med tanke på ovanstående har styrelsen beslutat om ett antal ändringar jämfört med vad som tidigare kommunicerat gällande årsstämman den 7 maj. 

 

  • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 0,75 SEK per aktie, vilket skiljer sig från 1,5 (föreg. år 1,25) SEK per aktie som tidigare kommunicerats.
  • Årsstämman är flyttad till Novotek ABs huvudkontor och börjar kl. 17.00 med insläpp för registrering kl. 16.30. Endast den formella delen av årsstämman kommer att genomföras. Någon förtäring eller underhållning erbjuds ej.
  • För aktieägare som känner oro för smittspridning påminns om möjligheten att delta via ombud. Personer som har befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med COVID-19 bör endast delta via ombud. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida.
  • Novotek kommer erbjuda aktieägare möjlighet att följa stämman digitalt men ej deltaga eller rösta. Mer information kommer finnas på hemsidan i god tid före stämman.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

 

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 april 2020

 – anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 30 april 2020

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 30 april 2020.

 

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-31 69 00, per fax 040-94 76 17, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post: info@novotek.se'

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

 

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast 2020-04-24.

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsmän

  1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  2. Anförande av verkställande direktören

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

 a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen

 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer

11. Val av styrelse och styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

14. Beslut om valberedning

15. Övriga eventuella frågor

16. Stämmans avslutande 

 

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Göran Andersson.

Punkt 8b  Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2019 lämnas med 0,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 maj.

Punkt 9-11  Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson (Novoplan AB) samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB föreslår följande:

   Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

   Styrelsearvode om totalt 475 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 95 tusen kronor och 95 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

   Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Claes Lindqvist, Anna Bjelm, Göran Andersson samt Charlotta Johnsson.

   Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

Punkt 12  Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB. Revisionsbyrån har meddelat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Bengt Ekenberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

   Vidare föreslås att även Anders O Persson, verksam vid Mazars SET Revisionsbyrå, väljs till revisor.

Punkt 13 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2021. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2009. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

   Sammanfattningsvis skall Novotek erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och får uppgå till högst 25 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under verksamhetsåret. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 14  Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson (Novoplan AB) samt Annette Larsson (Noveko Syd AB). För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

 

 

Övrigt

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avses finns tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida från och med fredagen den 17 april 2020.

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

 

Malmö i mars 2020

Styrelsen 

 

Information

För ytterligare information kontakta:

 

Tobias Antius CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

 

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars, 2020 kl. 14:30 (CET).

 

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1009101

Novotek AB / 62 Kallelse till årsstämma

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1009101  27.03.2020 

Fler mfn_news