Home MFN News Items Novotek AB: Kommuniké från årsstämma
,

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)

 

Novotek AB (publ) höll idag 2020-05-07 årsstämma och beslöt följande:

 

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2019 dela ut 0,00 kronor per aktie.

 

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist, Fredrik Larsson, Anna Bjelm samt Charlotta Johnsson.

 

Valberedning

Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson (Novoplan AB), samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB.

 

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.

 

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

 

Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive anställds särskilda kompentens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och får uppgå till högst 25 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under verksamhetsåret. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

 

Arvodering av styrelse

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem.

 

  

 

Information

 

För ytterligare information kontakta:

 

Tobias Antius     Jonas Hansson

CEO      CFO

040-316915, 073-6338915    040-316932, 073-6338932

tobias.antius@novotek.com   jonas.hansson@novotek.com

 

 

Novotek AB

 

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

 

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

 

Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

 

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447


Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=TNBOMVNBYH
Dokument titel: Kommuniké från årsstämma

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1038929

Novotek AB / 64 Kommuniké från årsstämma

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1038929  07.05.2020 

Fler mfn_news