Home MFN News Items Novotek AB: Kommuniké från årsstämma
,

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Novotek AB (publ) höll igår 2019-05-08 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2018 dela ut 1,25 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 10 maj 2019. Utdelningen beräknas ske den 15 maj 2019.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist, Fredrik Larsson, Anna Bjelm samt Charlotta Johnsson.

Valberedning

Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson. samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive anställds särskilda kompentens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak, max tre månadslöner. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem.

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius                                                 Jonas Hansson

CEO                                                                CFO

040-316915, 073-6338915                             040-316932, 073-6338932

tobias.antius@novotek.com                           jonas.hansson@novotek.com 

Fler mfn_news