Home MFN News Items Novotek AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2019
,

Novotek AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2019

Bokslutskommuniké januaridecember 2019

* Rörelseintäkterna uppgick till 306,3 (284,4) MSEK, varav 89,5 (89,6) under fjärde kvartalet.

* Rörelseresultatet uppgick till 34,8 (31,6) MSEK, varav 13,6 (13,1) under fjärde kvartalet.

* Resultatet efter skatt uppgick till 26,7 (24,1) MSEK, varav 10,7 (10,2) under fjärde kvartalet.

* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,5 (2,2) kronor, varav 1,0 (1,0) under fjärde kvartalet.

* Orderingången uppgick till 305,6 (286,4) MSEK, varav 99,8 (99,1) under fjärde kvartalet.

* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,5 (33,4) MSEK, varav 3,1 (3,2) under fjärde kvartalet.

* Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 1,50 (1,25) kronor per aktie.

Marknadsläge

Helåret 2019 har utvecklats stabilt med några undantag. Förskjutning av beslut kring större investeringar kunde skönjas under hösten. En något svagare avslutning i Danmark noterades. Utvecklingen i UK påverkades inte nämnvärt av BREXIT-oron, utan verksamheten har utvecklats som planerat.

Strategiska och viktiga händelser under fjärde kvartalet

Vår satsning i UK och Irland har fortsatt och den understödjs nu även av vår huvudleverantör GE Digital. GE och Novotek har ingått ett strategiskt samarbete kring utveckling av försäljning och marknadsföring på våra marknader och då UK i synnerhet. Detta bedöms att ge positiv påverkan redan under 2020.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks områden. Investeringar inom Cyber security, Digitalisering och Industri 4.0 hos kunderna bedöms kunna påverka utvecklingen positivt, då aktiviteterna kring dessa områden ökat.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden oktober – december 2019

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2019 ett rörelseresultat på 13,6 (13,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,0 (1,0) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 89,5 (89,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (14,6) procent.

Som en effekt av nya regler 2019 avseende leasing (IFRS 16) har Övriga externa kostnader minskat med 1,7 miljoner kronor och Avskrivningar har ökat med 1,7 miljoner kronor.

Perioden januari december 2019

Novotekkoncernen redovisar för helåret 2019 ett rörelseresultat på 34,8 (31,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 2,5 (2,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 306,3 (284,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 (11,1) procent. Som en effekt av nya regler 2019 avseende leasing (IFRS 16) har Övriga externa kostnader minskat med 7,0 miljoner kronor, Avskrivningar har ökat med 6,7 miljoner kronor samt Finansnetto har försämrats med 0,3 miljoner kronor.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2019 till 31,5 (33,4) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 51,1 (50,2) procent. Som en effekt av nya regler 2019 avseende leasing (IFRS 16) har soliditeten minskat med 3,3 %. Likvida medel uppgick 68,5 (58,9) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under helåret 2019 ökat med åtta personer. Den 31 december 2019 uppgick antalet anställda till 127 jämfört med 119 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under helåret 2019 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,5 (0,5) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under helåret 2019 uppgick till 0,4 (0,5) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2019 till 9,2 (9,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,8 (32,3) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 19,7 (34,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 7,3 (2,9) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna bokslutskommuniké, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2018.

Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Standarden innebär att operativa leasingavtal redovisas i balansräkningen som nyttjanderätt och avser hyreskontrakt samt leasingbilar och samtidigt redovisas en leasingskuld.

Standarden undantar kontrakt av mindre värde och kortare löptid än 12 månader. Vid övergången har Novotek valt en lättnadsregel som innebär att jämförelsetalen inte räknas om samt en effekt på ingående Eget Kapital om 0,5 miljoner kronor. Nyttjanderättstillgångar, som ingår i Materiella anläggningstillgångar, uppgår per 1 januari 2019 till 18,9 miljoner kronor och Leasingskulden uppgår till 19,4 miljoner kronor, uppdelad på Långfristiga skulder samt Övriga kortfristiga skulder. Resultaträkningen påverkas genom avskrivning på tillgången samt räntekostnad på skulden istället för en operationell leasingkostnad.

Finansiella instrument

Samtliga finansiella tillgångar och skulder, med undantag av villkorad tilläggsköpeskilling, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Årsredovisning

Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med vecka 16, 2020.

Årsstämma

Årsstämma äger rum torsdag den 7 maj 2020 klockan 17:00 i Malmö på Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 (1,25) kronor per aktie.

Valberedning

Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson, samt Annette Larsson (ordförande) som representant för Noveko Syd AB. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 12 februari 2020

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson

Ordförande

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius

Verkställande direktör

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari, 2020 kl. 14:30 (CET).

Kommande rapporttillfällen

7 maj 2020

Delårsrapport januari – mars 2020 samt årsstämma

18 augusti 2020

Halvårsrapport januari – juni 2020

10 november 2020

Delårsrapport januari – september 2020

18 februari 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax: 040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447


Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=UTJKTUXUVA
Dokument titel: Novotek bokslutskommuniké januari – december 2019

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 973707

Novotek AB / 73 Bokslutskommuniké

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

Slut på meddelande EQS News-Service

973707 12.02.2020

Fler mfn_news