Home MFN News Items Novotek AB (publ): Delårsrapport Januari – September 2019
,

Novotek AB (publ): Delårsrapport Januari – September 2019

Delårsrapport januari – september 2019

* Rörelseintäkterna uppgick till 216,8 (194,8) MSEK, varav 66,4 (60,8) under tredje kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 21,1 (18,5) MSEK, varav 6,9 (6,1) under tredje kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 15,9 (13,9) MSEK, varav 5,4 (4,7) under tredje kvartalet.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,5 (1,2) kronor, varav 0,5 (0,4) under tredje kvartalet.
* Orderingången uppgick till 205,8 (187,3) MSEK, varav 53,2 (53,3) under tredje kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,4 (30,2) MSEK, varav 8,6 (4,7) under tredje kvartalet.

Marknadsläge
Under tredje kvartalet var marknaden fortsatt stabil. Förskjutningar av större affärer fortsatte under kvartalet emedan mindre affärer inom automationsområdet utvecklades positivt.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet
Vår satsning i UK och Irland har fortsatt med oförminskad styrka, då vi ser att digitaliseringen av industrin och infrastrukturen i UK måste fortsätta oavsett resultatet av Brexit.

Utsikter
Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks områden. Digitalisering och Industri 4.0 investeringar hos kunderna bedöms kunna påverka utvecklingen positivt.
Som tidigare fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya digitala erbjudanden för att understödja den digitala transformationer som många kunder nu genomför eller planerar att genomföra under 2020.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Perioden juli – september 2019

Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2019 ett rörelseresultat på 6,9 (6,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,4) kronor.
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 66,4 (60,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 (10,0) procent.
Som en effekt av nya regler 2019 avseende leasing (IFRS 16) har övriga externa kostnader minskat med 1,8 miljoner kronor och avskrivningar har ökat med 1,7 miljoner kronor samt finansnetto har försämrats med 0,1 miljoner kronor.

Perioden januari – september 2019
Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2019 ett rörelseresultat på 21,1 (18,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,5 (1,2) kronor.
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 216,8 (194,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (9,5) procent.
Som en effekt av nya regler 2019 avseende leasing (IFRS 16) har övriga externa kostnader minskat med 5,3 miljoner kronor, avskrivningar har ökat med 5,0 miljoner kronor samt finansnetto har försämrats med 0,3 miljoner kronor.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2019 till 28,4 (30,2) miljoner kronor.
Novotekkoncernen har en soliditet om 54,7 (56,7) procent.
Likvida medel uppgick 69,4 (56,3) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal
Antalet anställda har under perioden januari till september 2019 ökat med sju personer. Den 30 september 2019 uppgick antalet anställda till 126 jämfört med 118 föregående år.

Investeringar
Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2019 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,3) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under de tre första kvartalen 2019 uppgick till 0,2 (0,3) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2019 till 6,8 (6,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,5 (33,2) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 19,7 (34,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 7,5 (3,0) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2018.
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Standarden innebär att operativa leasingavtal redovisas i balansräkningen som nyttjanderätt och avser hyreskontrakt samt leasingbilar och samtidigt redovisas en leasingskuld.
Standarden undantar kontrakt av mindre värde och kortare löptid än 12 månader. Vid övergången har Novotek valt en lättnadsregel som innebär att jämförelsetalen inte räknas om samt en effekt på ingående Eget Kapital om 0,9 miljoner kronor. Nyttjanderättstillgångar, som ingår i Materiella anläggningstillgångar, uppgår per 1 januari 2019 till 19,3 miljoner kronor och Leasingskulden uppgår till 20,2 miljoner kronor, uppdelad på Långfristiga skulder samt Övriga kortfristiga skulder. Resultaträkningen påverkas genom avskrivning på tillgången samt räntekostnad på skulden istället för en operationell leasingkostnad.

Finansiella instrument
Samtliga finansiella tillgångar och skulder, med undantag av villkorad tilläggsköpeskilling, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen
12 februari 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2019

7 maj 2020
Delårsrapport januari – mars 2020 samt årsstämma

18 augusti 2020
Halvårsrapport januari – juni 2020

10 november 2020
Delårsrapport januari – september 2020

18 februari 2021
Bokslutskommuniké januari – december 2020

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 14 november 2019

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november, 2019 kl. 14:00 (CET).

Novotek AB

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.
Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax: 040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com
Organisationsnummer: 556060-9447


Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EYSLLMHKMF
Dokument titel: Novotek delårsrapport januari – september 2019

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Schweden
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 912957

Novotek AB / 68 Kvartalsrapport

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

912957  14.11.2019 

Fler mfn_news