Home MFN News Items NOVOTEK: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010
,

NOVOTEK: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

(För komplett rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)
• Rörelseintäkterna uppgick till 212 (243) MSEK, varav 65 (65) MSEK under fjärde kvartalet.

• Orderingången uppgick till 215 (237) MSEK, varav 75 (63) MSEK under fjärde kvartalet.

• Rörelseresultatet uppgick till 12,4 (-0,1) MSEK, varav 7,8 (0,2) MSEK under fjärde kvartalet.

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,1 (-0,3) MSEK, varav 7,5 (0,4) MSEK under fjärde kvartalet.

• Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (0,2) MSEK, varav 5,1 (4,0) MSEK under fjärde kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,1) kronor, varav 0,5 (0,4) kronor under fjärde kvartalet.

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 på 1,0 (0,5) kronor per aktie.


MARKNADSLÄGE

Marknadsläget förbättrades framförallt under sista kvartalet och i december har såväl orderingången som omsättningen utvecklats starkt. Offertstocken ökade kraftigt. Många avslut i de sista veckorna ledde till att resultatet i kvartalet förbättrades. 


STRATEGISKA OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året har Novotek fortsatt att renodla sin verksamhet för att fokusera på kärnverksamheten inom industriell IT och automation. Som ett led i detta har ledningen omorganiserats. Rekrytering av personal sker nu på flera marknader.   

	Samarbetet med General Electric Intelligent Platforms (GE-IP)har fördjupats ytterligare, detta bland annat genom att GE-IP utsett Novotek till samarbetspartner också i Tyskland. Detta samarbete väntas ge många positiva effekter under de kommande åren. Avtalet med GE kring Novoteks produktionsplaneringsmjukvara Proficy Scheduler, tidigare Robex, har under 2010 lanserats för GEs kunder runt om i världen vilket gett ett antal nya kunder globalt samtidigt som antalet företag som är intresserade av produkten ökar starkt. 

	Novotek har under året utvecklat nya koncept inom viktiga områden däribland lösningar för ett företags miljöpåverkan, s.k. Carbon Footprint, ett område som tros komma att växa under de kommande åren. Ett annat område som Novotek satsar inom är livsmedelssäkerhet, ett område som utvecklas snabbt och inom vilket stora behov föreligger. 


UTSIKTER

Marknaden för industriella IT-lösningar har ljusnat under slutet av 2010 och flera kunder har efter ganska lång tid återupptagit sina program för investeringar. Generellt växer nu marknaden för Novoteks lösningar. 


RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
Perioden oktober-december 2010

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2010 ett rörelseresultat på 7,8 (0,2) miljoner kronor. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,5 (0,4) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,4) kronor. 
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 65,3 (64,8) miljoner kronor. 

Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (0,3) procent.


Helåret 2010

Novotekkoncernen redovisar för helåret 2010 ett rörelseresultat på 12,4 (-0,1) miljoner kronor. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,1 (-0,3) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,1) kronor. 
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 212,1 (243,5) miljoner kronor. 

Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (0,0) procent.
Orderingången uppgick till 215 (237) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 (-7,2) miljoner kronor. 

För utdelning till moderbolagets aktieägare har 5,3 miljoner kronor använts.

Likvida medel uppgick till 35,1 (39,6) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 56 (57) procent.


UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0,50) SEK/aktie för verksamhetsåret 2010.


HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Efter balansdagen har inga väsentliga händelser skett. Det har inte skett några väsentliga förändringar i koncernstrukturen efter balansdagen.


PERSONAL

Antalet anställda har under 2010 minskat med 7 personer. 
Den 31 december 2010 uppgick antalet anställda till 130 jämfört med 137 personer föregående år.


INVESTERINGAR

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,7) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till 2,3 (2,2) miljoner kronor.


MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2010 till 9,1 (5,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,6 (4,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 7,0 (12,6) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 14,4 (12,6) miljoner kronor. 


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

5 maj 2011 
årsstämma för 2010

5 maj 2011
delårsrapport januari-mars 2011

17 augusti 2011
delårsrapport april-juni 2011

16 november 2011
delårsrapport juli-september 2011

16 februari 2012
delårsrapport oktober-december 2011


RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. 

	Bolaget sålde under 2009 Novotek Systems Oy till företagsledningen i Finland. Det betalningsmässiga fullgörandet av denna affär kommer att ske under 5 år. Detta långsiktiga lån utgör en viss risk för Novotek koncernen beroende på marknadsutvecklingen för Novotek Systems Oy efter övertagandet. Denna risk kompenseras dock delvis av att Novotek enligt ingånget avtal har full insyn i Novotek Systems Oy efter övertagandet i kombination med säkerheter i bolaget. Koncernen kommer därför noggrant att övervaka denna utveckling för att minimera risken i detta kreditåtagande. Hitintills har alla åtaganden fullgjorts enligt avtalet.

	Koncernen har ett nära samarbete med GE Intelligent Platforms som är väsentligt för verksamheten och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden.

	Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.

	Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena men försöker i görligaste mån balansera de olika valutorna. 

	Novotek Systems Oy genomgick våren 2009 en skatterevision. Enligt korrespondens med finska skattemyndigheterna har bolaget drabbats av en tillkommande skattedebitering uppgående till cirka 1,3 miljoner kronor som följd av denna granskning. Styrelsen och ledningen anser dock skälen för dessa tillkommande skattedebiteringar vara felaktiga, en inställning som även delas av koncernens skatteexperter. Bolagets ledning anser att det svenska moderbolaget kommer att kunna erhålla motsvarande skattesänkning för dessa taxeringsperioder. Det finns ett gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Finland och ärendet har därför överlämnats till berörda myndigheter för att avgöra var skatten ska betalas. 

	För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.


REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för vissa nya standarder och tolkningar som tillämpas från och med 1 januari 2010.

	Som framgår av årsredovisningen för 2009 skall omarbetade IFRS 3, Rörelseförvärv och ändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter tillämpas från och med den 1 januari 2010. Omarbetade IFRS 3 och ändrade IAS 27 har inte påverkat Novoteks redovisning. 

	Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridisk person.

	Övriga IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2009 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2010, då de nya eller förändrade standarderna endast utgörs av förändringar avseende upplysningar eller presentation. 


ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nerladdning på bolagets hemsida 12 april 2011.


ÅRSSTÄMMA

Årsstämma äger rum torsdagen den 5 maj klockan 17:00 i Malmö på Rica Hotel Malmö, Stortorget 15, lokal Västra hamnen. Styrelsen föreslår en utdelning av 1,00 kronor per aktie.


VALBEREDNING

Valberedningen består av Fredrik Svensson som representant för Arvid Svensson Invest, Ingvar Unnerstam och som representant för Novoplan AB, Göran Andersson.
Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.


UNDERSKRIFT

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget, och de företag som ingår i koncernen, står inför.


Malmö 17 februari 2011

Novotek AB (publ)
Styrelsen 

Göran Andersson
Ordförande
 
Claes Lindqvist 

Olof Sand

Torsten Cegrell 

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius
Verkställande direktör


INFORMATION

För ytterligare information kontakta: 

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari, 2011 kl. 09.00 (CET).


NOVOTEK 
VERKSAMHETEN

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.
	Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.
	Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.
	Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.


Novotek AB
Box 16014
200 25 Malmö
Tel: 040-316900
Fax: 040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Org. nummer: 556060-9447
(För komplett rapport, se bifogad fil)
Fler mfn_news