Home MFN News Items Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2012
,

Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2012

* Orderingången uppgick till 185,0 (218,3) MSEK, varav 58,6 (68,3) under fjärde kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 193,5 (204,5) MSEK, varav 54,7 (65,7) under fjärde kvartalet
* Resultat från andel i intressebolag uppgick till -6,0 (0,0) MSEK, varav 1,0 (0,0) under fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet exklusive Resultatandel från intressebolag uppgick till 10,2 (11,7) MSEK, varav 3,4 (5,1) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet inklusive Resultatandel från intressebolag uppgick till 4,2 (11,7) MSEK, varav 4,4 (5,1) under fjärde kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (8,5) MSEK, varav 3,3 (3,5) under fjärde kvartalet
* Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,8) kronor, varav 0,3 (0,3) under fjärde kvartalet
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,6 (11,2) MSEK, vilket motsvarar 1,4 (1,1) kronor per aktie
* Styrelsen föreslår en utdelning för 2012 med 1,00 (1,00) per aktie

 

Proforma: DanProces Engineering A/S redovisas ej som dotterbolag

Marknadsläge

Större delen av 2012 präglades av osäkerhet kring utvecklingen av ekonomin i Europa, förutom i Norge där marknaden inte påverkats. Senareläggningar av kundernas investeringar inom Novoteks områden fortsatte och då speciellt inom områden som är relaterade till Europa. Novoteks fokus på mindre kundprojekt inom industriell IT och Automation fungerade väl och uppvägde delvis effekterna av senareläggningarna.

 

Strategiska och viktiga händelser under året

Arbetet med renodling och förbättring av effektiviteten har under 2012 lett till många förändringar och bland annat anställdes en verkställande direktör för Sverigebolaget som skall ansvara för den svenska verksamheten och därtill bistå med sin specialistkompetens inom sälj och marknadsutveckling. Koncernchefen kan i och med detta lägga mer tid på att utveckla leverantörsrelationer, utvärdera kompletterande förvärv samt försäljning av Novoteks egna produkter utanför de länder som Novotek finns i idag.

Novotek har under året först dekonsoliderat och sedan avyttrat sin andel i intressebolaget DanProces Engineering A/S. Bolaget har inte utvecklats som förväntat och  Novotek valde därför att reservera för hela engagemanget. Efter försäljningen kvarstår visst engagemang från Novoteks sida i form av lån och borgensåtagende i DanProces Engineering A/S. För att täcka detta har reservering gjorts om totalt 6 MSEK.

 

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar kundernas investeringsvilja. Avmattningen är dock inte jämt utspridd över marknaden och riktade investeringar kommer att göras i de skandinaviska länderna och då framförallt i Norge och Danmark..

 

Resultat  och finansiell ställning

Omsättning och resultat Perioden oktober-december 2012

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2012 ett rörelseresultat exklusive Resultatandel från intressebolag på 3,4 (5,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet inklusive Resultatandel från intressebolag uppgick till 4,4 (5,5) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 54,7 (66,1) miljoner kronor. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande post uppgick till 6,2 (8,3) procent.

 

Perioden januari – december 2012

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat exklusive Resultatandel från intressebolag om 10,2 (12,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet inklusive Resultatandel från intressebolag uppgick till 4,2 (12,7) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,8) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 193,5 (216,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen exklusive Resultatandel från intressebolag uppgick till 5,3 (5,9) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-december 2012 till 14,6 (11,2) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,6 (55,9) procent.

Likvida medel uppgick till 40,1 (36,6) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (4,4) miljoner skulder. Förändringen av räntebärande skulder är hänförlig i sin helhet till dekonsolideringen av DanProces Engineering A/S från och med första kvartalet 2012.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till december minskat med 15 personer. Den 31 december 2012 uppgick antalet anställda till 108 jämfört med 123 föregående år. Förändringen av antalet anställda är till största delen hänförlig till dekonsolideringen av DanProces Engineering A/S från och med första kvartalet 2012.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,3) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 0,6 (1,2) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2012 till 6,7 (8,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,1 (5,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 6,6 (5,3) miljoner kronor samt realisationsförlust vid försäljning av intressebolaget DanProces Engineering A/S med 3,4 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 7,9 (13,0) miljoner kronor.

 

Kommande rapporttillfällen

6 maj 2013, Årsstämma för verksamhetsåret 2012

6 maj 2013, Delårsrapport januari-mars 2013

8 augusti 2013, Delårsrapport april-juni 2013

5 november 2013, Delårsrapport juli-september 2013

11 februari 2014, Delårsrapport oktober-december 2013

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna bokslutskommuniké, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Bokslutskommuniké för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2011.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2011 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2012.

 

Årsredovisning

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med 12 april 2013.

 

Årsstämma

Årsstämma äger rum måndagen den 6 maj 2013 klockan 17:00 i Malmö på Comfort Hotel Malmö, Carlsgatan 10 C. Styrelsen föreslår en utdelning av 1,00 kronor per aktie.

 

Valberedning

Valberedningen består av Fredrik Svensson, som representant för Arvid Svensson Invest, Ingvar Unnerstam och som representant för Noveko Syd AB, Göran Andersson. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 11 februari 2013

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

 

Göran Andersson Ordförande

 

Claes Lindqvist

 

Olof Sand

 

Fredrik Svensson

 

Ingvar Unnerstam

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Information

För ytterligare information kontakta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com  

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari, 2013 kl. 15.00 (CET).

 

Novotek AB Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

 

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Org. nummer: 556060-9447

Fler mfn_news