Home MFN News Items Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2013
,

Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2013

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

• Orderingången uppgick till 203,8 (185,0) MSEK, varav 76,9 (58,6) under fjärde kvartalet

• Rörelseintäkterna uppgick till 195,9 (193,5) MSEK, varav 60,1 (54,7) under fjärde kvartalet

• Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (4,2) MSEK, varav 7,2 (4,4) under fjärde kvartalet

• Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (1,1) MSEK, varav 5,4 (3,3) under fjärde kvartalet

• Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,1) kronor, varav 0,5 (0,3) under fjärde kvartalet

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 (14,6) MSEK, vilket motsvarar 1,3 (1,4) kronor per aktie

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om 1,0 (1,0) kronor per aktie

Marknadsläge

Stora delar av 2013 präglades av osäkerhet och många kund­projekt senarelades. Under slutet av året skedde dock en förbättring och avslutningen på året var god, speciellt avseende OEM-kunder. Fokuseringen på mindre kundapplikationer visade sig vara framgångsrik. De satsningar som gjorts framförallt i Norden under 2013 gav resultat under slutet av året. Under fjärde kvartalet erhöll Novotek ett par större order inom vad som kallas för Paperless Manufacturing, vilket innebär att man ersätter rutiner och dokumentation i produktionen med datorsystem. Detta är ett område som Novotek tidigare satsat på men som tagit längre tid än väntat att implementera.

 

Strategiska och viktiga händelser under året

Försäljningen av Novoteks produktionsplaneringsmjukvara, ROB-EX, som säljs via GE globalt och av Novotek i Norden och Benelux, utvecklades positivt och nya kunder tillkom i en allt snabbare takt.

Flera kundlösningar för mindre applikationer lanserades under året. Satsningar och investeringar inom dessa områden var prioriterade och kommer att fortsätta vara prioriterade under 2014.

 

Utsikter

Osäkerheten kvarstår men det finns en mera positiv grundsyn hos många kunder. Satsningarna inom försäljning och marknad fortsätter därför i framförallt Norden för att kunna möta en mera positiv utveckling.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat Perioden oktober-december 2013

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2013 ett rörelseresultat 7,2 (4,4) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 60,1 (54,7) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (8,0) procent.

Perioden januari – december 2013

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat om 13,8 (4,2) miljoner kronor. Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,9 (0,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 195,9 (193,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 (2,2) procent.   

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för året 2013 till 14,3 (14,6) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 54,0 (56,6) procent.

Likvida medel uppgick 42,5 (40,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till december ökat med 6 personer. Den 31 december 2013 uppgick antalet anställda till 114 jämfört med 108 föregående år.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,7 (0,3) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 0,4 (0,6) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2013 till 9,1 (6,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,6 (2,1) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 8,9 (6,6) miljoner kronor samt nedskrivning av fordran på koncernbolag med 3,2 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 9,2 (7,9) miljoner kronor.

 

Kommande rapporttillfällen

7 maj 2014, Årsstämma för verksamhetsåret 2013

7 maj 2014, Delårsrapport januari-mars 2014

6 augusti 2014, Delårsrapport april-juni 2014

6 november 2014, Delårsrapport juli-september 2014

10 februari 2015, Bokslutskommuniké oktober-december 2014

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna bokslutskommuniké, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Bokslutskommuniké för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2012.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2012 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2013.

 

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings-värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

Årsredovisning

Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med 11 april 2014.

 

Årsstämma

Årsstämma äger rum onsdagen den 7 maj 2014 klockan 17:00 i Malmö på Clarion Collection Hotel Temperance, Engelbrektsgatan 16, Malmö. Styrelsen föreslår en utdelning av 1,0 kronor per aktie.

 

Valberedning

Valberedningen består av Fredrik Svensson som representant för Arvid Svensson Invest, Ingvar Unnerstam och som representant för Noveko Syd AB, Göran Andersson. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 11 februari 2014

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson, Ordförande

Claes Lindqvist

Olof Sand

Fredrik Svensson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius, Verkställande direktör

 

 

Information

För ytterligare information kontakta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

 

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ­NOVOTEK AB (publ) skall offentlig­göra enligt lagen om värde­pappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari, 2014 kl. 15.00 (CET).

 

Novotek AB Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Fler mfn_news