Home MFN News Items Novotek: DELÅRSRAPPORT januari – mars 2012
,

Novotek: DELÅRSRAPPORT januari – mars 2012

* Orderingången uppgick till 47,6 (44,5) MSEK under första kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 52,2 (43,5) MSEK under första kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (1,5) MSEK under första kvartalet
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,6 (1,5) MSEK under första kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (1,3) MSEK under första kvartalet
* Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,1) kronor under första kvartalet

 

Proforma: DanProces Engineering A/S redovisas ej som dotterbolag

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj, 2012 kl. 16.30 (CET).

Marknadsläge

Inledningen på 2012 har varit bra och aktiviteten hos kunderna är stabil. Osäkerheten kring utvecklingen av ekonomin i Europa har dock medfört senareläggning av större kundprojekt. Novoteks fokus på mindre kundprojekt inom industriell IT och Automation har fungerat väl.

 

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Fokuseringen under de senaste åren på lösningar och produkter har fortsatt under första kvartalet och renodlingen är nu i stort sett genomförd. Novotek äger 50 % av DanProces Engineering A/S. Detta ägande bedöms inte längre vara strategisk varför Novotek från och med första kvartalet 2012 inte längre konsoliderar detta företag.

 

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar investeringsviljan för större kundprojekt. I dagsläget syns inte någon avmattning för mindre kundprojekt. Novotek kommer att fortsätta att utveckla och marknadsföra paketerade lösningar för att komplettera de lösningar som redan tagits fram.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2012 ett rörelseresultat på 3,6 (1,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,6 (1,6) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 52,2 (47,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 6,8 (3,5) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för första kvartalet 2012 till 14,5 (12,9) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 61,6 (59,5) procent.

Likvida medel uppgick 45,1 (47,5) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (3,7) miljoner skulder. Förändringen av räntebärande skulder är hänförlig i sin helhet till avkonsolideringen av DanProces Engineering A/S från och med första kvartalet 2012.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till mars minskat med 17 personer. Den 31 mars 2012 uppgick antalet anställda till 106. I jämförelse med den 31 mars 2011 är detta en minskning med 21 personer. Huvuddelen av minskning är hänförlig till avkonsolideringen av DanProces Engineering A/S från och med första kvartalet 2012.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 0,1 (0,6) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för första kvartalet 2012 till 1,8 (2,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,5 (0,3) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 2,4 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 13,4 (13,2) miljoner kronor.

 

Kommande rapporttillfällen

16 augusti 2012,                 delårsrapport april-juni 2012

1 november 2012,               delårsrapport juli-september 2012

11 februari 2013,                delårsrapport oktober-december 2012

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna bokslutskommuniké.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2011.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2011 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2012.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 3 maj 2012

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius                                                                                                           

CEO och verkställande direktör                                   

040-316915, 073-6338915                                                                 

tobias.antius@novotek.com                                                               

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novtek.com

 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj, 2012 kl. 16.30 (CET).

 

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Fler mfn_news