Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – mars 2013
,

Novotek: Delårsrapport januari – mars 2013

* Orderingången uppgick till 53,9 (47,6) MSEK.
* Rörelseintäkterna uppgick till 49,5 (52,2) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (3,6) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (2,6) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor.

Marknadsläge

Inledningen av 2013 präglades av osäkerhet på de flesta marknader. Liksom under 2012 är bilden inte lika på alla marknader och Norge har inte påverkats emedan Benelux har haft en trög start. Senareläggningar av större kundinvesteringar inom Novoteks områden fortsatte och även större kunder satsar nu endast på mindre och begränsade investeringar. Novoteks fokus på mindre paketerade lösningar inom industriell IT och Automation fungerade väl och uppvägde delvis effekterna av senareläggningarna.  

 

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Arbetet med renodlingen av verksamheten som startades under 2012 är nu fullt genomfört i alla länder. Satsningarna i Norge och Danmark som aviserats är i det närmaste genomförda och kommer att kunna börja ge effekt under andra halvåret.  

 

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar kundernas investeringsvilja. Avmattningen är dock inte jämt utspridd över marknaden. Fortsatta riktade satsningar kommer att göras i de skandinaviska länderna.  

 

Resultat och finansiell ställning

Perioden januari – mars 2013

Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2013 ett rörelseresultat på 3,6 (3,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,4 (3,6) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 49,5 (52,2) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 (6,8) procent.

Novotek avyttrade sin andel i intressebolaget DanProces Engineering A/S under 2012 och reserverade i samband med detta för olika åtaganden. Delar av de risker som befarades har eliminerats och reserveringen har reducerats med 0,5 miljoner kronor. Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars 2013 till 4,8 (14,5) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,6 (61,6) procent.

Likvida medel uppgick till 44,1 (45,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till mars ökat med 4 personer. Den 31 mars 2013 uppgick antalet anställda till 112. I jämförelse med den 31 mars 2012 är detta en ökning med 6 personer.  

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar under det första kvartalet i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,1) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första kvartalet uppgick till 0,0 (0,1) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2013 till 2,0 (1,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,7 (2,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 3,7 (2,4) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,3 (13,4) miljoner kronor.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2012.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2012 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2013.

 

Kommande rapporttillfällen

8 augusti 2013

Delårsrapport april-juni 2013

 

5 november 2013

Delårsrapport juli-september 2013

 

11 februari 2014

Bokslutskommuniké oktober-december 2013  

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 6 maj 2013

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson Ordförande

Claes Lindqvist

Olof Sand  

Fredrik Svensson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information kontakta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com  

 

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj, 2013 kl. 15.30 (CET).

Fler mfn_news