Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – mars 2014
,

Novotek: Delårsrapport januari – mars 2014

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj, 2014 kl. 15.30 (CET).

* Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK.
* Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 3,6 (2,6) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,3 (0,2) kronor.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 (4,8) MSEK.

Marknadsläge

Förbättringen på marknaden under slutet av 2013 fortsatte under inledningen av 2014. Under första kvartalet var investeringsviljan ojämnt fördelad på Novoteks olika marknader. Satsningarna under 2013 på mindre applikationer gav ett bra resultat i det rådande konjunkturläget.

 

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Ett nytt område som Novotek satsade på under första kvartalet 2014 var industriell BI (Business Intelligence), vilket är en lösning där kunder med befintliga BI verktyg, såsom t.ex. Qlikview, snabbt kan dra nytta av sin produktionsdata. Att snabbt och effektivt kunna dra slutsatser på den data som finns tillgänglig är vitalt för framtiden. Industriell BI och andra mindre lösningar kommer att vara prioriterade under 2014.

Under kvartalet utökades samarbetet med Idus AB. Genom integration av Novoteks lösningar för produktion och Idus underhållssystem kan en betydande synergieffekt uppnås. På senare tid har efterfrågan på sådana lösningar ökat väsentligt. Genom lösningarna kan drifts- och underhållskostnaderna avsevärt reduceras och en bättre överblick erhållas. Sedan 1997 är Novotek AB och Idus AB systerbolag och samarbetet sker på marknadsmässiga villkor.

 

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden, vilket hämmar kundernas investeringsvilja. Dock har osäkerheten minskat i förhållande till 2013. Fortsatta satsningar kommer att göras i de nordiska länderna för att möta en förbättrad efterfrågan.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden januari – mars 2014

Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2014 ett rörelseresultat 4,7 (3,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 50,1 (49,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 (7,3) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars 2014 till 5,7 (4,8) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,5 (56,6) procent.

Likvida medel uppgick 47,9 (44,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till mars 2014 ökat med 4 personer. Den 31 mars 2014 uppgick antalet anställda till 118 jämfört med 112 föregående år.

 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2014 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första kvartalet 2014 uppgick till 0,4 (0,1) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2014 till 2,5 (2,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,2 (1,7) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 0,0 (3,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 4,7 (12,3) miljoner kronor.  

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2013.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2013 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2014.

 

Kommande rapporttillfällen

6 augusti 2014

Delårsrapport april-juni 2014

 

6 november 2014

Delårsrapport juli-september 2014

 

10 februari 2015

Bokslutskommuniké oktober-december 2014

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 7 maj 2014

Novotek AB (publ)

 

Styrelsen

Göran Andersson Ordförande

Claes Lindqvist Olof Sand

Fredrik Svensson Ingvar Unnerstam

Tobias Antius Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information kontakta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com  

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj, 2014 kl. 15.30 (CET).

Fler mfn_news