Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – mars 2015
,

Novotek: Delårsrapport januari – mars 2015

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

* Orderingången uppgick till 46,5 (47,6) MSEK.
* Rörelseintäkterna uppgick till 50,2 (50,1) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (4,7) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (3,6) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (5,7) MSEK.

 

Marknadsläge

Under första kvartalet var efterfrågan från oljeindustrin och för lösningar för produktionsplanläggning svag. För övriga produktområden följdes en svag inledning av kvartalet av en återhämtning under mars månad.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Åtgärder har satts in och effektiviseringar har gjorts för att kompensera för de nedgångar som setts och för att vända trenden inom de områden som är under press.

Under kvartalet har nya mjukvaruerbjudanden utvärderats och under slutet av kvartalet började Novotekgruppen distribuera Auvesys mjukvaror för konfigurationsstyrning och versionskontroll. Dessa är ett bra komplement till den portfölj som Novotek redan har och kommer att passa väl in hos många av Novoteks kunder. Marknadsföringsaktiviteter kommer att inledas under andra kvartalet och fortgå under resten av året.

Utsikter

Osäkerheten i marknaden kvarstår och kan sägas ha tilltagit under kvartalet eftersom trenden varierar kraftigt mellan länder, lösningar och industrier. Arbetet med att vässa erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna fortsätta vinna nya kunder.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden januari-mars 2015 Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2015 ett rörelseresultat 1,9 (4,7) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 50,2 (50,1) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 (9,4) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars 2015 till 4,2 (5,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 59,3 (56,5) procent.

Likvida medel uppgick 55,6 (47,9) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till mars 2015 ökat med 1 person. Den 31 mars 2015 uppgick antalet anställda till 126 jämfört med 125 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2015 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första kvartalet 2015 uppgick till 0,1 (0,4) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2015 till 2,3 (2,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,4 (-0,2) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,3 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 24,2 (4,7) miljoner kronor.

Kommande rapporttillfällen

6 augusti 2015,                   Delårsrapport april – juni 2015

6 november 2015,               Delårsrapport juli – september 2015

12 februari 2016,                Delårsrapport oktober – december 2015

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2014.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2014 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2015.

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värde­ras till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings­värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillna­der mellan verkligt värde och bok­fört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 6 maj 2015

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson                                     Claes Lindqvist                                       

Ordförande

 

Ingvar Unnerstam                                    Fredrik Larsson

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

 

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius                                                                                                           

CEO och verkställande direktör                                  

040-316915, 073-6338915                                                                 

tobias.antius@novotek.com                                                              

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novtek.com

 

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj, 2015 kl. 16.00 (CET).

 

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447

Fler mfn_news