Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – mars 2016
,

Novotek: Delårsrapport januari – mars 2016

* Orderingången uppgick till 47,2 (46,5) MSEK.
* Rörelseintäkterna uppgick till 51,5 (50,2) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (1,9) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 3,9 (1,7) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,7 (4,2) MSEK.

 

Marknadsläge

Under första kvartalet var utvecklingen stabil, framförallt med avseende på befintliga kunder inom automationsområdet. En gynnsam blandning av tjänster och produkter gjorde att vinsten föll ut på en bra nivå.

 

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Samarbetet med PTC (Parametric Technology Corporation) fortsätter att fördjupas via Kepware och detta kommer att ge ytterligare möjligheter för Novotek att tillgodose sina kunders behov av innovativa lösningar inom IoT (Internet of Things). Novotek har även tagit in nya produkter från vår huvudleverantör GE, inom det mycket heta området cyber security, som kommit i fokus tack vare kundernas vilja att koppla samman och utbyta data inom och utanför företagen. Företaget inom GE som tillverkar sådana produkter heter Wurldtech och produkten som nu marknadsförs heter OpShield och är helt anpassad för produktionssystem och process IT-system.

 

Utsikter

Marknaden är stabil med tillväxt på låga nivåer. Trenden inom oljeindustrin är fortsatt negativ. Arbetet med att tillföra erbjudanden från både GE och PTC fortsätter för att Novotek skall kunna förbättra tillväxten.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden januari – mars 2016

Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2016 ett rörelseresultat 5,3 (1,9) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 51,5 (50,2) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 10,3 (3,8) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars 2016 till 12,7 (4,2) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 58,7 (59,3) procent. Likvida medel uppgick 63,8 (55,6) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till mars 2016 minskat med 3 personer. Den 31 mars 2016 uppgick antalet anställda till 111 jämfört med 126 föregående år.

 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2016 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första kvartalet 2016 uppgick till 0,1 (0,1) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2016 till 2,0 (2,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,1 (10,4) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 4,4 (10,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 17,2 (24,2) miljoner kronor.

 

Kommande rapporttillfällen

11 augusti 2016,                 Delårsrapport april-juni 2016

10 november 2016,             Delårsrapport juli-september 2016

16 februari 2017,                Delårsrapport oktober-december 2016

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under ­perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2015.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2015 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2016.

 

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings-värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 9 maj 2016

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson, Ordförande

Claes Lindqvist        

Ingvar Unnerstam

Fredrik Larsson

Tobias Antius, Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information kontakta:

 

Tobias Antius              

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novtek.com

 

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj, 2016 kl. 16.00 (CET).

 

Novotek AB

 

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447

Fler mfn_news