Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – mars 2018
,

Novotek: Delårsrapport januari – mars 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

  • Rörelseintäkterna uppgick till 62,6 (55,1) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,6 (5,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (4,0) MSEK.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,4 (0,4) kronor.
  • Orderingången uppgick till 68,7 (52,5) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 (14,1) MSEK.

Marknadsläge

Under första kvartalet var marknaden stabil med viss tillväxt, framför allt på befintliga kunder inom automationsområdet. Oljeindustrin var fortfarande kvar på en låg nivå.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Under kvartalet har ett nytt avtal med GE slutits, som sträcker sig över de tre kommande åren. Avtalet markerar en positiv fortsättning på Novoteks och GEs långa samarbete. Under kvartalet har även Novotek som namn lanserats i Storbritannien och Irland och investeringar kommer ske kontinuerligt under året för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på det förvärv som gjordes under 2017. Vidare har det under första kvartalet lanserats en större utvecklingsaktivitet inom produktionsplaneringsområdet. Målet är att transformera våra produkter till att möta dagens digitaliserade affärsmodeller.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och Cyber security samt att bygga upp leveranskapacitet inom dessa områden. Detta gäller nu även Novoteks nya områden i Storbritannien och Irland.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden januari – mars 2018
Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2018 ett rörelseresultat 5,6 (5,4) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,4) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 62,6 (55,1) miljoner kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 (9,8) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars 2018 till 17,9 (14,1) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 55,9 (61,2) procent.
Likvida medel uppgick 61,8 (74,0) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda var under perioden januari till mars 2018 oförändrat. Den 31 mars 2018 uppgick antalet anställda till 120 jämfört med 105 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2018 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första kvartalet 2018 uppgick till 0,1 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2018 till 2,3 (2,2) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,3 (6,1) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 0,0 (6,3) miljoner kronor.
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,3 (21,8) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2017. Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2017 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2018.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

9 augusti 2018,
Delårsrapport 
januari – juni 2018

9 november 2018,
Delårsrapport 
januari – september 2018

14 februari 2019,
Bokslutskommuniké
januari – december 2018

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 9 maj 2018

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Ingvar Unnerstam

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj, 2018 kl. 15:30 (CET).

Fler mfn_news