Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – september 2013
,

Novotek: Delårsrapport januari – september 2013

* Orderingången uppgick till 126,9 (126,4) MSEK, varav 32,7 (37,9) under tredje kvartalet.
* Rörelseintäkterna uppgick till 135,8 (138,8) MSEK, varav 42,0 (41,3) under tredje kvartalet. 
* Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (-0,3) MSEK, varav 1,6 (1,3) under tredje kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 4,8 (-2,2) MSEK, varav 1,0 (0,8) under tredje kvartalet.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (-0,2) kronor, varav 0,1 (0,1) under tredje kvartalet.

Marknadsläge

Tredje kvartalet startade mycket trögt och inte förrän i slutet av au­gusti kunde någon aktivitet skön­jas. Investeringsviljan var mycket låg under hela kvartalet hos alla ty­per av kunder och på alla markna­der oavsett storlek på investering. Försäljning till OEM kunder och andra återköpande kunder var sta­bil.  

 

Utsikter

Under slutet av kvartalet och början av det innevarande finns tecken på att investeringsviljan kan komma att öka igen. Fortsatta riktade satsningar kommer att göras i de nordiska länderna där en ökning av efterfrågan anses mest trolig.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

 

Perioden juli-september 2013

Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2013 ett rörelseresultat på 1,6 (1,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,6 (1,1) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,1) kronor. Koncernens rörelse­intäkter uppgick under perioden till 42,0 (41,3) miljoner kronor. Rörel­semarginalen uppgick till 3,8 (3,1) procent.

 

Perioden januari-september 2013

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat om 6,6 (-0,3) miljo­ner kronor. Resultatet efter finans­netto uppgick till 6,9 (-0,4) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (-0,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under peri­oden till 135,8 (138,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 (-0,2) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verk­samheten uppgick för perioden ja­nuari-september 2013 till 6,7 (9,1) miljoner kronor. Novotekkoncer­nen har en soliditet om 59,3 (61,9) procent.

Likvida medel uppgick 35,7 (34,1) miljoner kronor och ränte­bärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perio­den januari till september ökat med 4 personer. Den 30 september 2013 uppgick antalet anställda till 112. I jämförelse med den 30 sep­tember 2012 är detta en ökning med 2 personer.                      

 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen i materiella anlägg­ningstillgångar uppgick till 0,2 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av ba­lanserade utvecklingskostnader un­der de tre första kvartalen uppgick till 0,1 (0,5) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick de tre första kvartalen 2013 till 6,3 (4,8) miljoner kronor. Resultatet efter fi­nansiella poster uppgick till 6,7 (1,1) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 8,4 (6,6) miljoner kronor. Lik­vida medel och kortfristiga place­ringar uppgick till 5,3 (5,1) miljoner kronor.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhets­faktorer har förändrats under peri­oden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till se­naste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upp­rättats enligt International Financi­al Reporting Standards, IFRS, så­dan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbola­get har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovis­ning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tilläm­pats som i årsredovisningen för 2012.

Nya och reviderade IFRS-stan­darder och tolkningar, samt utta­landen från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2012 har inte haft någon väsentlig påverkan på kon­cernens finansiella rapporter för 2013.

 

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värde­ras till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings­värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillna­der mellan verkligt värde och bok­fört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

Kommande rapporttillfällen

11 februari 2014

Bokslutskommuniké oktober-december 2013

 

7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 samt årsstämma

 

6 augusti 2014

Delårsrapport april-juni 2014

 

6 november 2014

Delårsrapport juli-september 2014

 

10 februari 2015

Bokslutskommuniké oktober-december 2014

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direk­tören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av före­tagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskri­ver de väsentliga risker och osäker­hetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 5 november 2013

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson

Ordförande

 

Claes Lindqvist

Olof Sand  

Fredrik Svensson

Ingvar Unnerstam

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information kontakta:  

 

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com  

 

Delårsrapporten har varit föremål för granskning av bolagets reviso­rer.

Informationen i denna delårs­rapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall of­fentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instru­ment. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november, 2013 kl. 15.00. (CET).

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Fler mfn_news