Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – september 2017
,

Novotek: Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – september 2017

  • Rörelseintäkterna uppgick till 155,8 (146,1) MSEK varav 48,1 (41,8) under tredje kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,6 (11,3) MSEK, varav 3,1 (1,0) under tredje kvartalet.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 9,9 (8,6) MSEK, varav 2,0 (0,8) under tredje kvartalet.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,9 (0,8) kronor, varav 0,2 (0,1) under tredje kvartalet
  • Orderingången uppgick till 143,3 (130,6) MSEK, varav 38,5 (34,9) under tredje kvartalet.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,4 (16,1) MSEK, varav -1,9 (1,4) under tredje kvartalet.
  • Förvärvet av Kerrco Automation Ltd ("Kerrco") slutfördes under tredje kvartalet.

Marknadsläge

Under tredje kvartalet har trenderna fortsatt från det andra kvartalet med fortsatt stabil utveckling inom tjänster och en något mera utmanande situation gällande produkter. Som tidigare noterats varierar utvecklingen beroende på marknad och industri. IoT som område har fått än mera fokus hos kunderna och det samma gäller cyber security efter sommarens nätattacker.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Förvärvet av Kerrco slutfördes under kvartalet. Detta markerar en större förändring inom Novotek, då det adderar en marknad som är lika stor som hela vår tidigare marknad i Norden och Benelux tillsammans. Förvärvet är det största i Novoteks historia och adderar cirka 20 % i omsättning. Kerrco har som tidigare kommunicerats en verksamhet som är mycket lik Novoteks men med en något mindre produktportfölj. Att addera produkter till Kerrcos produktportfölj är prioriterat i integrationsarbetet och Novotek förväntar sig på sikt betydande intäktssynergier.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt vara stabil men med tillväxt på låga nivåer inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet fortsätter med att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och cyber security, vilket förväntas skapa tillväxtmöjligheter för Novotek och detta gäller nu även Novoteks nya områden i Storbritannien och Irland.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat
Kerrco har från förvärvsdatumet 28 september bidragit med 0 miljoner kronor i såväl rörelseintäkter som rörelseresultat. Förvärvskostnader har påverkat rörelseresultatet under tredje kvartalet med 1,2 miljoner kronor.

Perioden juli-september 2017
Novotekkoncernen redovisar för det tredje kvartalet 2017 ett rörelseresultat om 3,1 (1,0) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 48,1 (41,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 (2,4) procent.

Perioden januari-september 2017
Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2017 ett rörelseresultat om 13,6 (11,3) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick 0,9 (0,8) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 155,8 (146,1) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 (7,7) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2017 till 13,4 (16,1) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 52,7 (64,2) procent.
Likvida medel uppgick 45,0 (58,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till september 2017 ökat med 17 personer, varav 12 personer hänför sig till förvärvet av Kerrco. Den 30 september 2017 uppgick antalet anställda till 122 jämfört med 108 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2017 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,6) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under de tre första kvartalen 2017 uppgick till 0,0 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2017 till 6,7 (6,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,0 (9,8) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 11,5 (10,6) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 4,7 (11,6) miljoner kronor

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Vårt distributörsavtal med GE (General Electric) har i väntan på GEs interna omstrukturering förlängts ytterligare fram till årsskiftet. Med hänsyn till vårt mångåriga och nära samarbete med GE ser vi inga problem med att få nytt avtal med GE.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2016.
Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2017.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

15 februari 2018,
Bokslutskommuniké
januari – december 2017

9 maj 2018,
Delårsrapport samt årsstämma
januari – mars 2018

9 augusti 2018,
Delårsrapport
januari – juni 2018

9 november 2018,
Delårsrapport
januari – september 2018

14 februari 2019,
Bokslutskommuniké
januari – december 2018

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 9 november 2017

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Ingvar Unnerstam

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november, 2017 kl. 14:00 (CET).

Fler mfn_news