Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – september 2018
,

Novotek: Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – september 2018

  • Rörelseintäkterna uppgick till 194,8 (155,8) MSEK, varav 60,8 (48,1) under tredje kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,5 (13,6) MSEK, varav 6,1 (3,1) under tredje kvartalet.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 13,9 (9,9) MSEK, varav 4,7 (2,0) under tredje kvartalet.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,2 (0,9) kronor, varav 0,4 (0,2) under tredje kvartalet.
  • Orderingången uppgick till 187,3 (143,3) MSEK, varav 53,3 (38,5) under tredje kvartalet
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30,2 (13,4) MSEK, varav 4,7 (-1,9) under tredje kvartalet.

Marknadsläget

Under tredje kvartalet fortsatte den positiva marknadsutvecklingen inom samtliga produktområden, med undantag av oljeindustrin. Osäkerheten kring Brexit har dock hämmat utvecklingen i Storbritannien och Irland.

Strategiska och vIktiga händelser under tredje kvartalet

Under kvartalet har vårt nya område, Cyber security för industrin, erhållit ett antal order och ett stort intresse har skapats. Inom detta område av Novotek har även ett distributionsavtal tecknats med Nozomi, en av de ledande leverantörerna av industriella säkerhetssystem.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt växa i måttlig takt inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT fortsätter. Satsningarna att både lansera Novoteks varumärke och stärka marknadsföringen av produkter i Storbritannien och Irland sker kontinuerligt under året för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes under 2017.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden juli – september 2018

Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2018 ett rörelseresultat 6,1 (3,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 60,8 (48,1) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 10,0 (6,4) procent.

Perioden januari – september 2018

Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2018 ett rörelseresultat 18,5 (13,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,2 (0,9) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 194,8 (155,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 (8,7) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2018 till 30,2 (13,4) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,7 (52,7) procent. Likvida medel uppgick 56,3 (45,0) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till september 2018 minskat med 2 anställda. Den 30 september 2018 uppgick antalet anställda till 118 jämfört med 120 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2018 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,1) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under de tre första kvartalen 2018 uppgick till 0,3 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2018 till 6,5 (6,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33,2 (11,0) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 34,7 (11,5) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3,0 (4,7) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2017. Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2017 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2018.

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella  tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

14 februari 2019, 
Bokslutskommuniké januari – december 2018

8 maj 2019,
Delårsrapport samt årsstämma januari – mars 2019

15 augusti 2019,
Delårsrapport januari – juni 2019

14 november 2019,
Delårsrapport januari – september 2019

12 februari 2020,
Delårsrapport januari – december 2019

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 9 november 2018

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Anna Bjelm

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november, 2018 kl. 14:30 (CET).

Fler mfn_news