Home MFN News Items NOVOTEK: HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010
,

NOVOTEK: HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010

• Rörelseintäkterna uppgick till 107 (137) MSEK, varav 54 (65) MSEK under andra kvartalet. • Orderingången uppgick till 105 (139) MSEK, varav 50 (61) MSEK under andra kvartalet. • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (3,5) MSEK, varav 1,7 (0,8) MSEK under andra kvartalet. • Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,7 (3,6), varav 1,3 (0,8) MSEK under andra kvartalet. • Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (2,0) MSEK, varav 0,7 (0,1) MSEK under andra kvartalet. • Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor varav 0,1 (0,1) kronor under andra kvartalet. Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2010 kl. 15.00 (CET).
(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Marknadsläge

Den positiva trend som sågs under mars har fortsatt men mera försiktigt under senare delen av andra kvartalet. Beslut beträffande investeringar tar fortsatt lång tid och detta påverkar försäljningen av lösningar och produkter negativt.


Viktiga händelser under andra kvartalet

Novotek har under andra kvartalet tecknat avtal med General Electric att Novotek skall bli deras huvudkanal även i Tyskland. Verksamheten där kommer att startas upp under tredje kvartalet. 


Utsikter

För resterande delen av 2010 är marknadsläget svårbedömt. Fokus under resterande delen av 2010 blir att fortsätta arbetet med att bygga långsiktiga kundrelationer och stärka organisationen för att kunna möta ett ökande behov när marknaden blir mer positiv. Parallellt med detta utvärderas potentiella förvärvsmöjligheter.


Resultat och finansiell ställning 

Perioden april-juni 2010
Novotek-koncernen redovisar ett rörelseresultat på 1,7 (0,8) miljoner kronor. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,3 (0,8) miljoner kronor.
Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,1) kronor.  
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 54,4 (64,6) miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 (1,2) procent.
Orderingången uppgick till 50 (61) miljoner kronor.

Perioden januari-juni 2010
Novotek koncernen redovisar ett rörelseresultat på 3,7 (3,5) miljoner kronor. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,7 (3,6) miljoner kronor.
Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,3) kronor.  
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 107,4 (137,1) miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 (2,4) procent.
Orderingången uppgick till 105,0 (139,0) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (3,5) miljoner kronor. 
Likvida medel uppgick till 33,0 (48,9) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 57,2 (56,7) procent.


Utdelning

För utdelning till aktieägarna har 5,3 miljoner kronor använts.


Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni 2010 minskat med tre personer. 
Den 30 juni 2010 uppgick antalet anställda till 134 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2009 är detta en minskning med 29 personer. Försäljningen av verksamheten Novotek Systems Oy under 2009 innebar att antalet anställda minskade med 22 personer, vilka ingår i personalminskningen ovan i förhållande till juni 2009.
 

Investeringar

Investeringarna under första halvåret i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 1,5 (0,7) miljoner kronor.


Kommande rapporttillfällen

16 november 2010, delårsrapport januari-september 2010
17 februari 2010, bokslutskommuniké 2010


Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2010 till 5,4 (3,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,8 (6,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 7,0 (6,9) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 10,7 (12,0) miljoner kronor.


Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. 

Bolaget sålde under 2009 Novotek Systems Oy till företagsledningen i Finland. Det betalningsmässiga fullgörandet av denna affär kommer att ske under 5 år. Detta långsiktiga lån utgör en viss risk för Novotek koncernen beroende på marknadsutvecklingen för Novotek Systems Oy efter övertagandet. Denna risk kompenseras dock delvis av att Novotek enligt ingånget avtal har full insyn i Novotek Systems Oy efter övertagandet i kombination med säkerheter i bolaget. Koncernen kommer därför noggrant att övervaka denna utveckling för att minimera risken i detta kreditåtagande. 

Koncernen har ett nära samarbete med GE Intelligent Platforms som är väsentligt för verksamheten och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden.
 
Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.

Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena men försöker i görligaste mån balansera de olika valutorna. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Novotek Systems Oy genomgick våren 2009 en skatterevision. Enligt korrespondens med finska skattemyndigheterna har bolaget drabbats av en tillkommande skattedebitering uppgående till cirka 1,3 miljoner kronor som följd av denna granskning. Styrelsen och ledningen anser dock skälen för dessa tillkommande skattedebiteringar vara felaktiga, en inställning som även delas av koncernens skatteexperter. Bolagets ledning anser att det svenska moderbolaget kommer att kunna erhålla motsvarande skattesänkning för dessa taxeringsperioder.
Fler mfn_news