Home MFN News Items Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2012
,

Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2012

* Orderingången uppgick till 88,5 (103,1) MSEK, varav 40,9 (58,6) under andra kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 97,5 (94,0) MSEK, varav 45,3 (50,5) under andra kvartalet
* Jämförelsestörande post, nedskrivning av engagemang i intressebolag, uppgick till 7,0 (0,0) MSEK, varav 7,0 (0,0) under andra kvartalet
* Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande post uppgick till 5,4 (4,7) MSEK, varav 1,8 (3,2) under andra kvartalet. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande post uppgick till -1,6 (4,7) MSEK, varav -5,2 (3,2) under andra kvartalet
* Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,5 (5,0) MSEK, varav -5,1 (3,5) under andra kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till -3,0 (3,5) MSEK, varav -5,6 (2,2) under andra kvartalet
* Resultat per aktie uppgick till -0,3 (0,4) kronor, varav -0,6 (0,3) under andra kvartalet

 

Proforma: DanProces Engineering A/S redovisas ej som dotterbolag

 

Marknadsläge

Andra kvartalet 2012 präglades av osäkerhet kring utvecklingen av ekonomin i Europa. Senareläggning av kundprojekt skedde på flera fronter. Novoteks fokus på mindre kundprojekt inom industriell IT och Automation fungerade väl och effekterna av senareläggningarna begränsades.

 

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Virtualisering och användningen av molntjänster blir allt mera viktigt för industrin. Novotek har tillsammans med sina leverantörer utvecklat lösningar för att kunna tillgodose dessa behov. Novotek kan därför numera leverera alla vitala produkter och lösningar såsom molntjänst och med fullt stöd för virtualisering. Detta gör de paketerade mindre lösningarna ännu enklare att implementera och distribuera.

Som tidigare meddelats i bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2011 fanns stora risker i det av Novotek 50 %-ägda bolaget DanProces Engineering A/S. Läget har inte förbättrats, varför Novotek har valt att reservera 7,0 MSEK, varav cirka en tredjedel kan komma att bli kassflödespåverkande.

 

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar investeringsviljan. Avmattning för mindre kundprojekt är dock inte lika tydlig som för större.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden april-juni 2012

Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2012 ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande post på 1,8 (3,4) miljoner kronor. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande post uppgick till -5,2 (3,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,1 (3,6) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till -0,6 (0,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 45,3 (53,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande post uppgick till 4,0 (6,3) procent.

 

Perioden januari-juni 2012

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande post på 5,4 (5,1) miljoner kronor. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande post uppgick till -1,6 (5,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,5 (5,2) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till -0,3 (0,4) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 97,5 (100,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande post uppgick till 5,6 (5,0) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2012 till 6,7 (10,9) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 60,4 (57,5) procent.

Likvida medel uppgick 32,5 (35,5) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (4,3) miljoner skulder. Förändringen av räntebärande skulder är hänförlig i sin helhet till avkonsolideringen av DanProces Engineering A/S från och med första kvartalet 2012.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni minskat med 16 personer. Den 30 juni 2012 uppgick antalet anställda till 107. I jämförelse med den 30 juni 2011 är detta en minskning med 21 personer. Huvuddelen av minskning är hänförlig till avkonsolideringen av DanProces Engineering A/S från och med första kvartalet 2012.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar under första halvåret i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under första halvåret uppgick till 0,3 (1,1) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för första halvåret 2012 till 3,1 (5,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,5 (5,5) miljoner kronor. I resultatet ingår nedskrivning av andel i intressebolag med 4,1 (0,0) miljoner kronor samt utdelning från koncernbolag med 6,6 (5,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 5,8 (8,9) miljoner kronor.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2011.

 

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2011 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2012.

 

Kommande rapporttillfällen

 

1 november 2012,

Delårsrapport juli-september 2012

 

11 februari 2013,

Delårsrapport oktober-december 2012

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 16 augusti 2012

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson

Ordförande

Claes Lindqvist

Olof Sand

Fredrik Svensson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information

kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti, 2012 kl. 15.00. (CET).

Fler mfn_news