Home MFN News Items Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2013
,

Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2013

• Orderingången uppgick till 94,2 (88,5) MSEK, varav 40,3 (40,9) under andra kvartalet.

• Rörelseintäkterna uppgick till 93,8 (97,5) MSEK, varav 44,3 (45,3) under andra kvartalet. 

• Rörelseresultatet uppgick till 5,0 (-1,6) MSEK, varav 1,4 (-5,2) under andra kvartalet.

• Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 (-3,0) MSEK, varav 1,2 (-5,6) under andra kvartalet.

• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,3 (-0,3) kronor, varav 0,1 (-0,6) under andra kvartalet.

Marknadsläge

Andra kvartalet präglades av fortsatt osäkerhet på de flesta mark­nader och avmattning noterades på flera marknader. Norge var undantaget som istället växte. Senareläggningarna av större kundinvesteringar fortsatte men nytt var att även mindre kund­investeringar senare­lades.

 

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Satsningarna i Norge och Danmark genomfördes och nyanställda inom försäljning påbörjade sitt arbete under kvartalet. Satsningar inom produktionsplanering har fortsatt för att möjliggöra en accelererad tillväxt i Europa.

 

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar kundernas investeringsvilja och inga direkta tecken på förbättring har kunnat skönjas. Fortsatta riktade satsningar kommer att göras i de skandinaviska länderna.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

 

Perioden april-juni 2013

Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2013 ett rörelse­resultat på 1,4 (-5,2) miljoner kronor. Resultat från andel i intressebolag belastade rörelseresultatet med 7,0 miljoner kronor för andra kvartalet 2012. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,9 (-5,1) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,1 (-0,6) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 44,3 (45,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 3,2  (-11,5) procent.

 

Perioden januari-juni 2013

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat om 5,0 (-1,6) miljoner kronor. Resultat från andel i intressebolag belastade rörelse­resultatet med 7,0 miljoner kronor för första halvåret 2012. Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,3 (-1,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (-0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 93,8 (97,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (-1,6) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2013 till 7,3 (6,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,7 (60,4) procent.

Utdelning om 10,6 miljoner kronor har skett under andra kvartalet. Likvida medel uppgick 37,1 (32,5) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni ökat med 4 personer. Den 30 juni 2013 uppgick antalet anställda till 112. I jämförelse med den 30 juni 2012 är detta en ökning med 5 personer.

 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under första halvåret i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,1) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under första halvåret uppgick till 0,1 (0,3) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för första halvåret 2013 till 4,1 (3,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,5 (1,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 8,4 (6,6) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 6,8 (5,8) miljoner kronor.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2012.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2012 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2013.

 

Kommande rapporttillfällen

 

5 november 2013, Delårsrapport juli-september 2013

11 februari 2014, Bokslutskommuniké oktober-december 2013

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 8 augusti 2013  

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson

Ordförande

Claes Lindqvist

Olof Sand

Fredrik Svensson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information

kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti, 2013 kl. 15.00. (CET).

 

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Fler mfn_news