Home MFN News Items Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2014
,

Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2014

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti, 2014 kl. 15.00. (CET).

* Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet.
* Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK, varav 52,7 (44,3) under andra kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 7,6 (5,0) MSEK, varav 2,9 (1,4) under andra kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 (3,8) MSEK, varav 2,3 (1,2) under andra kvartalet.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,3) kronor, varav 0,2 (0,1) under andra kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (7,3) MSEK, varav 6,8 (2,5) under andra kvartalet.

Marknadsläge

Marknadsläget förbättrades fortsatt i alla länder där Novotek verkar, men långsammare än under första kvartalet. Återhämtningen mellan olika marknader är dock ojämnt fördelad.

 

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Under andra kvartalet har de första ordrarna inom vårt nya initiativ industriell BI (Business Intelligence) kommit in och ansträngningarna fortsätter inom detta område hela hösten. Detta ligger väl i linje med Novoteks största leverantör GEs globala och intensiva satsning på så kallad Industrial Big Data och Internet of things (sakernas internet). Inom området industriell kommunikation fördjupade Novotek samarbetet med det amerikanska bolaget Kepware, ett av världens mest erkända bolag inom industriell kommunikation. Detta är ett område som fått mera fart i och med att allt mera utrustning skall kommunicera och kopplas upp på internet.

 

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden men en förbättring sker kontinuerligt, om än långsammare än föregående kvartal. Fortsatta satsningar kommer att göras i de nordiska länderna för att möta en förbättrad efterfrågan.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

 

Perioden april-juni 2014

Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2014 ett rörelseresultat 2,9 (1,4) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 52,7 (44,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 (3,2) procent.

 

Perioden januari-juni 2014

Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2014 ett rörelseresultat om 7,6 (5,0) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick 0,5 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 102,8 (93,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 (5,3) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2014 till 12,5 (7,3) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,0 (56,7) procent.

Utdelning om 10,6 miljoner kronor har skett under andra kvartalet. Likvida medel uppgick 44,1 (37,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni 2014 ökat med 6 personer. Den 30 juni 2014 uppgick antalet anställda till 120 jämfört med 112 motsvarande period föregående år.

 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2014 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (0,1) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första halvåret 2014 uppgick till 0,6 (0,1) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2014 till 4,3 (4,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,9 (6,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,2 (8,4) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 13,1 (6,8) miljoner kronor.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2013.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2013 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2014.

 

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings-värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

Kommande rapporttillfällen

6 november 2014, Delårsrapport juli-september 2014

10 februari 2015, Bokslutskommuniké oktober-december 2014

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 6 augusti 2014

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson

Ordförande

Claes Lindqvist

Fredrik Larsson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

 

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti, 2014 kl. 15.00. (CET).

 

Fler mfn_news