Home MFN News Items Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2015
,

Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2015

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

* Orderingången uppgick till 109,8 (95,5) MSEK, varav 63,3 (47,9) under andra kvartalet.
* Rörelseintäkterna uppgick till 108,3 (102,8) MSEK, varav 58,1 (52,7) under andra kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (7,6) MSEK, varav 5,5 (2,9) under andra kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 (5,9) MSEK, varav 3,9 (2,3) under andra kvartalet.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor, varav 0,3 (0,2) under andra kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,9 (12,5) MSEK, varav -1,3 (6,8) under andra kvartalet.

MARKNADSLÄGET

Under andra kvartalet var efterfrågan från oljeindustrin och på lösningar för produktionsplanläggning fortsatt svag. För övriga områden var situationen stabil jämfört med avslutningen av första kvartalet. Dock avgjordes ett par större senarelagda affärer i Novoteks favör. Flera av dessa affärer var förväntade i första kvartalet.

STRATEGISKA OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Under kvartalet började Novotekgruppen distribuera Auvesys mjukvaror för konfigurationsstyrning och versionskontroll och en första order kom i början av juli, vilket visade att behoven för denna typ av mjukvara var betydande. En större order tecknades under andra kvartalet på ett komplett produktionsstyrningssystem till en kund i Belgien, innehållandes alla delar för att kunna kontrollera produktionsflödet.

UTSIKTER

Den generella osäkerheten i marknaden har minskat något. Efterfrågan från oljeindustrin och på lösningar för produktionsplanläggning bedöms även framöver vara svag. Arbetet med att förstärka erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna fortsätta vinna nya kunder.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Omsättning och resultat Perioden april – juni 2015 Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2015 ett rörelseresultat om 5,5 (2,9) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 58,1 (52,7) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 (5,5) procent. Perioden januari – juni 2015 Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2015 ett rörelseresultat om 7,4 (7,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 108,3 (102,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 6,8 (7,4) procent. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari – juni 2015 till 2,9 (12,5) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,6 (56,0) procent. Utdelning om 10,6 miljoner kronor har skett under andra kvartalet. Likvida medel uppgick till 43,1 (44,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

PERSONAL

Antalet anställda har under perioden januari till juni 2015 minskat med 5 personer. Den 30 juni 2015 uppgick antalet anställda till 120 jämfört med 120 motsvarande period föregående år.

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2015 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,5) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första halvåret 2015 uppgick till 0,3 (0,6) miljoner kronor.

MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2015 till 4,5 (4,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,9 (9,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,3 (10,2) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 10,5 (13,1) miljoner kronor.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2014. Nya och reviderade IFRSstandarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2014 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2015.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

6 november 2015 – Delårsrapport juli-september 2015

12 februari 2016 – Delårsrapport oktober-december 2015

UNDERSKRIFT

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 6 augusti 2015

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson Ordförande

Claes Lindqvist

Fredrik Larsson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius Verkställande direktör

 

INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius, CEO och verkställande direktör 040-316915, 073-6338915, tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson, CFO 040-316932, 073-6338932, jonas.hansson@novotek.com

Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti, 2015 kl. 14.00 (CET).

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Fler mfn_news