Home MFN News Items Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2018
,

Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2018

Halvårsrapport januari – juni 2018

  • Rörelseintäkterna uppgick till 134,0 (107,7) MSEK, varav 71,4 (52,6) under andra kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,4 (10,5) MSEK, varav 6,8 (5,1) under andra kvartalet.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 9,2 (7,9) MSEK, varav 4,9 (3,9) under andra kvartalet.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,8 (0,7) kronor, varav 0,4 (0,3) under andra kvartalet.
  • Orderingången uppgick till 134,0 (104,8) MSEK, varav 65,3 (52,3) under andra kvartalet.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,5 (15,3) MSEK, varav 7,6 (1,2) under andra kvartalet.

Marknadsläget

Under de första två kvartalen var marknaden stabil med viss tillväxt, framförallt inom automationsområdet. Oljeindustrin var fortsatt kvar på en låg nivå.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Under kvartalet har vårt avtal med PTC utvidgats till att även inkludera Storbritannien.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT. Satsningarna i Storbritannien och Irland, att både lansera Novoteks varumärke och befintliga produkter, kommer ske kontinuerligt under året för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes under 2017.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat
Perioden april – juni 2018
Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2018 ett rörelseresultat 6,8 (5,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 71,4 (52,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 (9,7) procent.

Perioden januari – juni 2018
Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2018 ett rörelseresultat 12,4 (10,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,8 (0,7) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 134,0 (107,7) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 (9,7) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2018 till 25,5 (15,3) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 54,2 (60,5) procent. Utdelning om 13,3 miljoner kronor har skett under andra kvartalet. Likvida medel uppgick 52,1 (62,3) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni 2018 minskat med 2 anställda. Den 30 juni 2018 uppgick antalet anställda till 118 jämfört med 105 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2018 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,1) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första halvåret 2018 uppgick till 0,2 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2018 till 4,6 (4,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33,7 (11,0) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 34,7 (11,5) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,9 (14,1) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närstående transaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentlig görande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2017. Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2017 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2018.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

9 november 2018
Delårsrapport januari-september 2018

14 februari 2019
Bokslutskommuniké januari-december 2018

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 9 augusti 2018

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Anna Bjelm

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti, 2018 kl. 14:00 (CET).

Fler mfn_news