Home MFN News Items Novotek: Kallelse till årsstämma
,

Novotek: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 klockan 17.00 på Clarion Collection Ho­tel Temperance, Engelbrektsgatan 16, Malmö

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

 

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 april 2014
 • anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 30 april 2014

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 30 april 2014.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-31 69 00, per fax 040-94 76 17, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post ’info@novotek.se’

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

 

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast 2014-04-23.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
 10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisorer
 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
 14. Beslut om valberedning
 15. Övriga eventuella frågor
 16. Stämmans avslutande          

 

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1         Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Ingvar Unnerstam

Punkt 8b       Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2013 lämnas med 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 15 maj.  

Punkt 9-11    Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Fredrik Svensson föreslår följande:

                      Fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

                      Styrelsearvode om totalt 380 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 95 tusen kronor och 95 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

                      Till ledamöter av styrelsen föreslås nyval av Fredrik Larsson samt omval av Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam, och Göran Andersson.

                      Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

Punkt 12       Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB.

Punkt 13      Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2015. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2009. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

                      Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 14       Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Fredrik Svensson, representerande Arvid Svensson AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Vidare föreslås att styrelsen gemensamt vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

 

 

Övrigt

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avses finns tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida från och med fredagen den 11 april 2014.

 

Malmö i april 2014

Styrelsen

 

Informationen i denna kallelse är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014 kl. 9.00 (CET).

Fler mfn_news