Home MFN News Items Novotek: Kallelse till årsstämma
,

Novotek: Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 17.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 maj 2018

– anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 3 maj 2018

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 3 maj 2018.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-31 69 00, per fax 040-94 76 17, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post: info@novotek.se'

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast 2018-04-26.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande och val av ordförande

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd

3.      Godkännande av dagordning

4.      Val av justeringsmän

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.      Anförande av verkställande direktören

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.      Beslut om

         a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

         b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen

         c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.      Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

10.     Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer

11.     Val av styrelse och styrelseordförande

12.     Val av revisor

13.     Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

14.     Beslut om valberedning

15.     Övriga eventuella frågor

16.     Stämmans avslutande            

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1          Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Göran Andersson.

Punkt 8b        Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2017 lämnas med 1,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 14 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 17 maj.

Punkt 9-11     Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB föreslår följande:

                     Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

                     Styrelsearvode om totalt 475 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 95 tusen kronor och 95 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

                     Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Claes Lindqvist, Anna Bjelm, och Göran Andersson samt nyval av Charlotta Johnsson. Ingvar Unnerstam har avböjt omval.

                     Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

Punkt 12        Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB

Punkt 13       Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2009. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak, max tre månadslöner. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 14        Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson samt Anette Larsson, som representant för Noveko Syd AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Vidare föreslås att styrelsen gemensamt vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Övrigt  

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avses finns tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida från och med fredagen den 13 april 2018.

Malmö i april 2018

Styrelsen  

Fler mfn_news