Home MFN News Items Novotek slutför förvärvet av Kerrco
,

Novotek slutför förvärvet av Kerrco

Den 17 augusti 2017 meddelade Novotek AB (publ) (“Novotek” eller “Bolaget”) att Bolaget tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av Kerrco Automation Limited (“Kerrco”). Novotek meddelar idag att förvärvet har slutförts samt att George Walker, verkställande direktör Kerrco, samtidigt kommer att ingå som medlem av koncernens ledningsgrupp.

Under räkenskapsåret 2016/2017 omsatte Kerrco £3,8M med ett EBITDA-resultat om £0,4M. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka £2,6M (exklusive kassa) med en möjlig tilläggsköpeskilling om högst cirka £0,6M. Tilläggsköpeskillingen baseras på Kerrcos resultat kommande år och ska, i förekommande fall, utbetalas under 2022. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Novoteks vinst per aktie.

Kerrcos verksamhet bedrivs huvudsakligen i UK och Irland och påminner starkt om Novoteks verksamhet. Kerrco kommer därför på ett utmärkt sätt utvidga Novotek-gruppen. Dessutom har de initiativ som Novotek arbetar med inom IoT och cyber security även initierats i mindre skala av Kerrco, som i och med förvärvet kan öka takten av denna utveckling på sina marknader. "IoT och digitalisering är områden som fortsatt står i stort fokus i UK och vi ser stora möjligheter i och med Novoteks inträde att snabba på utvecklingen inom dessa områden" säger George Walker, verkställande direktör för Kerrco. George kommer att stanna i denna position även under Novoteks ledning och fortsätta utveckla verksamheten. George kommer samtidigt att ingå som medlem av koncernens ledningsgrupp.

"George har gjort ett enormt bra arbete med att bygga upp Kerrco och hans kompentens och ledarskap är något som även kommer att komma gynna hela Novotek-gruppen." säger Tobias Antius, koncernchef för Novotek-gruppen. I och med förvärvet är nu Novotek-gruppen verksamt i större delen av nordvästra Europa med en total marknad som omfattar över 100 miljoner människor. Kerrco kommer under hösten att integreras i Novotek-gruppen och som ett led i detta kommer namnet att ändras till Novotek UK & Ireland Ltd. Som tidigare meddelats har Kerrco idag i det närmaste samma produktportfölj men ett par av de leverantörsrelationer som Novotek har kommer att tas upp i Kerrcos områden. Detta gäller inom alla områden som Novotek är verksamma inom. "Kerrco är den enskilt största investeringen i Novoteks historia och förbättrar Novotek på alla punkter, och med det som Novotek kan bidra i deras utveckling gör att vi ser detta som den investering som den med störst potential" säger Tobias Antius och fortsätter "vi välkomnar därför idag extra mycket våra nya medarbetare i UK in i vår Novotek-familj!"

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september, 2017 kl. 15:00 (CET).

Fler mfn_news